Tellimistingimused

E-poe tellimistingimused

1. Tellimistingimustes kasutatavad mõisted

Tellimistingimused – Tellija poolt E-poes raamatu tellimisel kohalduvad tingimused
E-pood – E-pood veebilehel www.edukirjastus.ee
Müüja – Edu Kirjastus OÜ registrikood 16682674, juriidiline aadress Tartu mnt 74, Tallinn, e-post info@edukirjastus.ee, telefon +372 5455 0801
Tellija –E-poe kasutaja
Müügileping – Müüja ja Tellija vahel sõlmitav leping Raamatu ostu kohta, mille tingimused on ära toodud E-poes oleval Raamatu müügi lehel.
Kinnitus – Müüja poolt Tellijale väljastatav tõend ostu sooritamise kohta, mis tõendab Kliendi õigust tellitud raamatule. Tellimistingimuste ja müügilehel sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Tellimistingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Tellimistingimuste kohaldamine

2.1. Tellimistingimused kehtivad Tellija poolt E-poe kasutamisel Müüja ja Tellija vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Tellijale võimaluse andmist Müüjalt raamatu ostmiseks läbi ülesseatud müügikeskkonna. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.

2.2. Tellimistingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu raamatute ostjatele ning muud moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Tellimistingimustega mitte nõustudes on E-poe kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.3. Tellimistingimused jõustuvad Müüja ja Tellija vahel hetkel, kui Tellija annab käesolevate Tellimistingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Tellija asub E-poodi kasutama.

3. Taganemisõigus

3.1. Tellijal on õigus pärast toodete kättesaamist E-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.

3.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

3.3. Juhul, kui tellija tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on Müüjal õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

3.4. Tellimusest taganemiseks peab Tellija Müüjale esitama kirjalikult, e-posti või telefoni teel ühemõttelise taganemisavalduse.

3.5. Juhul, kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.

3.6. Tellija saab paki tagastamise koodi Müüjalt.

3.7. Tellija kannab tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

3.8. Müüja tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa, millest on maha arvestatud kohaletoimetamistasu. Juhul kui Tellija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Müüja tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Kui tooted on Müüja kätte jõudnud, tagastatakse Tellijale kõik lepingu alusel saadud tasud. Raha tagastatakse Tellijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemisavalduse saamist. E-pood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

3.9. Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.

4. Tellija õigused

4.1. Tellijal on õigus tellida tooteid E-poes Müüja sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2. nõuda Müüjalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;

4.2. Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Müüja poolt fikseeritud tingimustele.

4.3. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused

5.1. Tellija on kohustatud esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh ostma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.

5.2. Juhul, kui Tellija ja toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama andmed ka saaja kohta.

5.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri Müüja toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Müüja Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

5.5. Tellija on teadlik ja nõustub sellega, et Müüjal on õigus teostada Tellija isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Tellimistingimustele.

5.6. Tellija on teadlik ja nõustub, et Tellimistingimustega nõustudes annab ta Müüjale nõusoleku lisada ennast Edu Akadeemia OÜ meilinglisti ning saata Tellijale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus muuta käesolevaid üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

6.2. Müüjal on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

6.3. Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda tellijalt tagasi kaup, kui kauba hind E-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.4. Müüja ei taga, et raamatu sisukirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

6.5. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Müüja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

6.6. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Müüjal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).

7.2. Müüja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3. Müüja kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4. Müüja kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Müüja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Tellijale.

8. Poolte teated

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Tellija ning Müüja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

8.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Tellija e-posti aadressile kolme tunni jooksul Tellija poolt raha deponeerimisest Müüja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida Tellija Müüjalt ootab, ei ole saabunud Tellija e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Tellija sellest koheselt Müüjat informeerima.

9. Tellimistingimuste muutmine

9.1. Müüjal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste arengust tulenevalt E-poodi ja Tellimistingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.

9.2. Tellimistingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Tellija poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

10. Lõpptingimused

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:

10.1. Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://komisjon.ee;

10.2. Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

10.3. Juhul, kui mõni Tellimistingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Tellimistingimuste sätete kehtivust.

10.4. Tellimistingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Tellija poolt ja kehtivad Tellija ning Müüja vaheliste Tellimistingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.